;

Mål och resultat för hållbarhetsarbetet

Vi har löpande koll på hur vi presterar på hållbarhetsområdet. Här ser du se vilka mål vi arbetar mot och vad vi har uppnått hittills.

Finansiell inkludering

Vi strävar efter att öka den finansiella inkluderingen i samhället och att möjliggöra större ekonomisk trygghet för fler. Under 2020 hade 39,6 procent av våra kunder en inkomst från annat än en fast anställning. Vi har också en ökad andel av förstagångsköpare i vår kundportfölj. Nio procent av våra nya kunder 2020 var förstagångsköpare, jämfört med sju procent året innan. Vi hjälpte också 61,7 procent av våra kunder att lösa lån och krediter som saknade säkerhet.

Mångfald

Bluesteps målsättning är att öka andelen kvinnliga chefer och kvinnor i ledningsgruppen från 36 respektive 38 procent för 2020, till 50 procent på årsbasis senast 2024. Vi arbetar också för en jämn könsfördelning och har i dagsläget en balans (50/50) bland våra anställda.  För att säkerställa jämställda löner och jämlik karriärsutveckling analyserar vi vår lönefördelning och sedan 2021 betalar vi föräldralön.

Socialt engagemang

Vi har ett samarbete med Mentor Sverige, en välgörenhetsorganisation som hjälper människor att hitta en väg till en lovande framtid. Under 2020 deltog flera av våra anställda i Mentors projekt Jobbmentor. Totalt 490 ungdomar deltog i föreläsningar och möten för att inspireras till en framtida karriär. Vi kommer att presentera ytterligare relevanta samarbetspartners under 2021.

Intern styrning och policyer

Bluesteps interna styrning och kontroll, vår "governance", fullföljs med hjälp av en rad policyer. Vi utbildar våra medarbetare regelbundet i relevanta policyer, varav flera kommer att kommuniceras externt under 2021. Detta för att vara öppna med hur vi tillämpar vår interna styrning och kontroll i det dagliga arbetet. Under 2021 kommer vi även publicera vår hållbarhetspolicy, vår ersättningspolicy och vår uppförandekod på företagets webbplats.

Klimatrisker

För att säkerställa att Bluestep bedömer potentiella klimatrisker utifrån dess potentiella påverkan, har vi integrerarat klimatrisker i vårt ramverk för riskhantering. Vi implementerar också riktlinjerna för TCFD för att få en ökad förståelse för hur vi kan hantera klimatrelaterade finansiella risker.

Transparens

Med start 2021 publicerar vi regelbundet policyer, målsättningar och resultat kopplat till vårt hållbarhetsarbete. Vår senaste hållbarhetsredovisning finns tillgänglig här. 

Bluesteps hållbarhetsrapport

Vill du veta mer om Bluesteps hållbarhetsarbete? Ta del av våra hållbarhetsrapporter.

 

 

Läs hållbarhetsrapport

Koldioxidavtryck

Under 2021 kommer vi att presentera våra utsläppsmål och en genomförandeplan för att ytterligare minska vårt klimatavtryck. Vårt koldioxidavtryck för 2020 var 4,5 (6,1)* ton för Scope 1, 83,9 (75,2) ton för Scope 2 och 212,5 (333) ton för Scope 3. Utsläppsintensiteten år 2020 var 0,99 (1,39) ton koldioxid per anställd.

*Siffror inom parentes avser föregående år.