Vanliga frågor och svar

Vad gäller för distansavtal och ångerrätt?

Nedan hittar du bolags- och verksamhetsinformation samt allmän information om ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).

60plusbanken som är en del av Bluestep Bank ingår distansavtal med privatpersoner rörande inlåningskonton, försäkringsavtal och bolån. Enligt Distans- och hemförsäljningslagen åligger det en näringsidkare att, i rimlig tid innan ett avtal om finansiella tjänster ingås, lämna viss information till konsumenten. Nedan finns bolags- och verksamhetsinformation samt allmän information om ångerrätt. I övrigt hänvisas till de allmänna villkoren för respektive produkt.

Bolags- och verksamhetsinformation
Bluestep Bank AB (publ), org. nr 556717-5129, Box 23138, 104 35 Stockholm, telefon 08–501 004 00. Bluestep är ett bankaktiebolag med tillstånd att bedriva bankrörelse. Tillstånds- och tillsynsmyndighet är Finansinspektionen. För avtalet och dess villkor samt för marknadsföring av tjänsten tillämpas svensk lag. Alla villkor och informationsmaterial tillhandahålls enbart på svenska samt all kommunikation mellan parterna under avtalstiden sker på svenska.

Allmän information om ångerrätt

Anticimex Trygghetsavtal
Försäkringstagaren har rätt att frånträda försäkringsavtalet (ångerrätt) genom att till 60plusbanken lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag då försäkringsavtalet ingåtts. Genom detta kan försäkringstagaren omedelbart avsluta försäkringen.

Bolån och kapitalfrigöringskrediter
Bestämmelserna om ångerrätt gäller inte avtal om kredit som är förenad med panträtt i fast egendom eller bostadsrätt, d.v.s. bolån. Bolånekunder har därmed inte en lagstadgad ångerrätt.

Inlåningskonto
Kontohavaren har rätt att frånträda ingånget avtal (ångerrätt) om inlåningskonto genom att lämna eller sända ett meddelande till banken inom 14 dagar från den dagen avtalet ingicks. Banken ska då snarast, och senast inom 30 dagar från mottagandet av sådant meddelande, betala tillbaka det belopp som satts in på sparkontot, till av kontohavaren föranmält konto.

Hittar du inte svaret på din fråga?

Du är varmt välkommen att kontakta oss.

Ring oss på telefon 08-501 01 200