Ränteskillnadsersättning

Ränteskillnadsersättning är den kostnad en låntagare måste betala till banken i samband med att man löser ett bundet lån i förtid.

När en låntagare tecknar ett lån med bunden ränta, lånar banken i sin tur motsvarande belopp med samma löptid. Löser låntagaren lånet i förtid, kan 
banken inte göra detsamma. Ersättningens syfte är att täcka den förlust som banken gör, i och med att låntagaren inte betalar avtalad ränta fram till bindningstidens slut.

Tillbaka till ordlistan