Bostadsanpassning - så fungerar bidraget

Med åldern kan kroppen ådra sig vissa funktionsnedsättningar, som nedsatt syn eller begränsad rörlighet. För många kan då bostaden, som en direkt konsekvens av dessa nedsättningar, inte längre fungera i det vardagliga livet. Du har rätt att bo kvar i din bostad om du önskar och om det är möjligt efter att nödvändiga anpassningar är genomförda.

Även om kroppen inte är vad den en gång varit, kan önskan om att bo kvar i sin bostad vara stor. Har du svårt att gå, behöver hjälpmedel för att kunna ta dig fram eller kanske tappat synen kan det vara svårt att klara sig självständigt i den bostad man har.

Lagen om bostadsanpassningsbidrag är ett led i samhällets mål att alla människor, oavsett funktionsnedsättning, ska kunna leva som alla andra i egen bostad. För att kunna bo kvar i sin bostad kan man behöva göra vissa anpassningar, vilket kan medföra höga kostnader.

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som kan sökas av dig med funktionsnedsättning. Det kan täcka de kostnader som uppstår i samband med nödvändiga anpassningar i ditt hem, som utförs för att bostaden ska kunna fungera för dig i din vardag. Bidraget lämnas som oftast som ett kontantbidrag och kan nyttjas oavsett boendeform och lämnas alltid till bidragstagaren personligen. Det är oavsett om du bor i en bostadsrätt eller hyresrätt.

Lagen om bostadsanpassning

Lagen som trädde i kraft den 1 juli 2018 har syftet att ge personer med en funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Utöver kommunernas ansvar att lämna bidrag till anpassning där det är nödvändigt, ansvarar de även för den återställning av bostäder som kan bli aktuell. Utöver bostadsanpassningsbidrag finns det även kommunala reparationsbidrag och återställningsbidrag att söka.

Återställningsbidraget kan vara aktuellt för ägare av hyreshus och bostadsrättshus samt hus med ägarlägenhetsfastigheter. Bidragets syfte är att ge ersättning för kostnader som uppstår i samband med att anpassningar och åtgärder ska återställas. Återställningsbidraget ansöks liksom bostadsanpassningsbidraget hos berörd kommun.

Bostadsanpassningsbidrag badrum

Badrummet är det rum i bostaden som oftast behöver åtgärdas för att man även med funktionsnedsättning ska kunna använda det i sin vardag. Det kan handla om att installera handtag för att lättare kunna resa sig upp från toaletten, att byta ut badkaret mot en dusch med sittplats eller ta bort trösklar. Utöver badrummet kan det även givetvis finnas andra åtgärder som behöver göras i bostaden. Kan du använda köket trots din funktionsnedsättning och kommer du fram överallt oavsett hjälpmedel för att kunna gå? Om inte kan du ha rätt till flera anpassningar i bostaden.

Exempel på anpassningar som kan vara nödvändiga:

 • Ta bort trösklar
 • Bredda dörröppningar
 • Installera automatiska dörröppnare
 • Installera en ramp i entrén
 • Installera spisvakt
 • Installera specialhissar


Hur mycket kan man söka för?

Vad gäller bostadsanpassningsbidraget så finns det inget kostnadstak för hur mycket anpassningarna får kosta. Det är helt och hållet din funktionsnedsättning och därmed dina behov som avgör vilka anpassningar som är nödvändiga. Du har rätt till att samtliga nödvändiga åtgärder utförs så att du kan bo kvar i bostaden och använda den utifrån dina förutsättningar.

60plusbanken hjälper fler

Vi hjälper fler pensionärer till en bättre vardagsekonomi. En av våra lånespecialister är med dig hela vägen från ansökan till utbetalning.

Ansök om 60pluslånet

Hur betalas bidraget ut?

Bidraget kan ges i tre olika former. Den vanligaste formen av bostadsanpassningsbidrag är ett kontantbidrag, vilket innebär att beviljad summa betalas ut direkt till bidragstagaren.

Det är däremot möjligt, om kommun och sökande är överens, att bidraget istället lämnas i form av ett såkallat åtagande från kommunen. Det innebär helt enkelt att kommunen med ett sådant beslut åtar sig att genomföra de anpassningar som bedömts nödvändiga.

Sist men inte minst kan bidraget också ges i form av en begagnad anordning, vilket innebär att du får ta över en anordning som tidigare använts av någon annan. Oavsett om anpassningen utförs inne i eller utanför bostaden blir sökanden alltid ägare till det som bidraget beviljats för.

Bidrag för handikappade

För att kunna söka bostadsanpassningsbidraget ska du ha en funktionsnedsättning som är bestående eller långvarig. Bidraget omfattar i princip alla typer av funktionsnedsättningar som exempelvis nedsatt syn eller en rörelsenedsättning.

I de flesta fall ansöker man om bidraget innan någon åtgärd eller anpassning utförts i hemmet, men du kan även söka i efterhand. Det kan däremot vara svårare att utreda ifall du uppfyller villkoren och därmed kan få beviljat bidrag om åtgärden redan har utförts. Av den anledningen rekommenderas att man först ansöker om bostadsanpassningsbidrag innan en anpassning utförs. För att styrka din funktionsnedsättning kan du behöva ett skriftligt intyg från en läkare eller sjukgymnast.

Villkor för att bli beviljad bidrag

 • Sökande har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning.
 • Anpassningarna ska utföras i din permantbostad. I vissa fall beviljas bidrag för periodiskt boende.
 • Det måste finnas en tydlig koppling mellan din funktionsnedsättning och de anpassningar du söker för.
 • Anpassningarna ska bedömas som nödvändiga för att du ska kunna bo kvar i bostaden.
 • Anpassningarna rör fasta funktioner i bostaden. Du kan med andra ord inte beviljas bidrag för möbler eller andra lösa inventarier.


Ansökan om bostadsbidragsanpassning

Det är kommunen som beslutar om du har rätt till bostadsanpassningsbidrag. För att de ska kunna göra en bedömning måste du lämna in en ansökan, vari du bland annat anger de åtgärder du vill söka bidrag för. Tänk igenom och lista sedan samtliga aktuella åtgärder som du måste genomföra för att din bostad ska fungera för dig.

Bostadsanpassningsbidrag blankett

Ansökningshandlingar och mer information om bidraget får du hos din kommun. De kan informera dig om vad en ansökan behöver innehålla och hur du går tillväga för att ansöka om bidraget. Du kan också vända dig dit för att höra mer om vilka anpassningar du har rätt till.

Om du inte är nöjd med beslutet

Det är Boverket som har tillsyn över kommunernas hantering av bostadsanpassningsbidraget. Deras uppgift är att säkerställa en väl fungerande bidragsverksamhet. Däremot innefattar tillsynen inte frågor i ett särskilt ärende eller om kommunens skäl för bedömningen var korrekt eller inte. Om du inte beviljas bostadsanpassningsbidrag eller endast blir beviljad vissa delar av din ansökan kan du överklaga beslutet.

I ett första skede överklagar du beslutet direkt till kommununen. Är du och kommunen fortfarande inte överens kan ärendet prövas av allmän förvaltningsdomstol.

När anpassningar inte är tillräckligt

I vissa fall är behoven större än att de kan lösas med åtgärder eller anpassningar i bostaden. Det finns olika boendeformer för dig som pensionär, när ditt permanenta boende inte längre känns aktuellt av någon anledning. Här kan du läsa mer om seniorbostäder och trygghetsboende.

Laddar